×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพนักเรียน


×

ตารางสอบเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมต้น
ตารางสอบ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วันที่สอบ 25 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.25 - 10.45 น. 10.50 - 12.10 น.
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
ตารางสอบเข้าห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย
ตารางสอบ นักเรียนโครงการห้องเรียน ฉส.สอบเข้าแผนและทั่วไป วันที่สอบ 26 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 09.20 น. 09.25 - 10.45 น. 10.50 - 12.10 น.
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย


ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
ฉ.ส.เป็นไปตามเกณฑ์ - - - - - 259 259
ฉ.ส.สอบเข้าแผน - - - - - 147 147
รวม - 406 406
วันที่ 11 มีนาคม 2566 99 144 243 14 17 50 67
วันที่ 12 มีนาคม 2566 56 100 156 14 6 13 19
วันที่ 13 มีนาคม 2566 29 70 99 0 11 11 22
วันที่ 14 มีนาคม 2566 51 87 138 1 7 10 17
วันที่ 15 มีนาคม 2566 10 62 72 1 6 3 9
รวม247475722314787887
รวมทั้งสิ้น1293

ประกาศ/ข่าว

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งดานร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

* ศึกษา VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น *

ลงชื่อเพื่อเข้าระบบ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
line