ผลการรับสมัคร

วันที่ ม.1 ม.4
ในเขตพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ รวม ความสามารถพิเศษ นักเรียนทั่วไป รวม
ชาย หญิง
ฉ.ส.เป็นไปตามเกณฑ์ - - - - - 259 259
ฉ.ส.สอบเข้าแผน - - - - - 147 147
รวม - 406 406
วันที่ 11 มีนาคม 2566 99 144 243 14 17 50 67
วันที่ 12 มีนาคม 2566 56 100 156 14 6 13 19
วันที่ 13 มีนาคม 2566 29 70 99 0 11 11 22
วันที่ 14 มีนาคม 2566 51 87 138 1 7 10 17
วันที่ 15 มีนาคม 2566 10 62 72 1 6 3 9
รวม247475722314787887
รวมทั้งสิ้น1293